Lietotāja datu rediģēšana

Apraksts

Sistēma nodrošina iespēju rediģēt esoša sistēmas lietotāja datus, tajā skaitā nodrošinot iespēju rediģēt lietotāja lomu un piekļuves veidu sistēmai.

Piekļūšanas nosacījumi

Lietotāja datu rediģēšana sistēmā ir pieejama autorizētiem sistēmas lietotājiem ar lomu Sistēmas administrators, Pircēja administrators vai Piegādātāja administrators.

Piezīme! Organizāciju administratori (Pircēja un Piegādātāja administratori) var veikt lietotāju datu rediģēšanu tikai savu organizāciju ietvaros.

Lai rediģētu sistēmas lietotāja datus, ir jābūt reģistrētam lietotājam, kura datus ir nepieciešams rediģēt.

Piekļūšana

Lietotāja datu rediģēšanu var uzsākt, atverot šķirkli ‘Lietotāji’ sistēmas sākumlapā un atvērtajā lietotāju sarakstā (skat. aprakstu Lietotāju saraksta apskatīšana) izvēloties lietotāju, kura datus ir nepieciešams rediģēt.

Izpildes scenārijs

Atverot lietotāja datus rediģēšanai, ir iespējami divi izpildes scenāriji:

      Ja ekrānforma tiek atvērta lietotāja, kurš ir aktīvs vai bloķēts, datu rediģēšanai, tad ekrānformā pieejamie lietotāja dati tiek attēloti rediģēšanas režīmā;

      Ja ekrānforma tiek atvērta lietotāja, kuram uzstādīta dzēšanas pazīme, datu rediģēšanai, tad ekrānformā pieejamie lietotāja dati tiek attēloti bez rediģēšanas iespējām.

Atverot lietotāja datu rediģēšanas ekrānformu, tā tiek attēlota, bloķējot lietotāju saraksta ekrānformu, kamēr netiek veikta datu saglabāšana vai darbības atcelšana.

Ekrānformas apraksts

Tiek atvērta ekrānforma lietotāja datu rediģēšanai, kurā tiek attēloti iepriekš saglabātie lietotāja dati.

Ekrānforma 146. Pircēja lietotāja datu rediģēšanas ekrānforma

Ekrānforma 147. Piegādātāja lietotāja datu rediģēšanas ekrānforma

Lietotāja pamatinformācija

      Organizācija – tiek attēlots organizācijas nosaukums, kuras lietotāja dati tiek attēloti.

      Sistēmas lietotājvārds – tiek attēlots lietotājam piešķirtais pieslēgšanās vārds sistēmai.

      Vārds – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotāja personas vārda norādīšanai.

      Uzvārds – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotāja personas uzvārda norādīšanai.

      Personas kods – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotāja personas koda norādīšanai.

Piezīme! Personas koda garums ir 12 simboli un 1.-6.un 8.-12.simbols ir cipari, bet 7.simbols ir "-".

Piezīme! Lietotājiem ar lomu ‘Pircēja izziņas pieprasītājs’, ‘Piegādātāja izziņas pieprasītājs’ un ‘E-izziņu eksperts’ personas kods norādāms obligāti.

      Amats – lietotāja amats organizācijā.

      Aktīvs no – līdz – datumu ievadlauki, kas paredzēti sistēmas lietotāja aktīvā perioda norādīšanai.

Piezīme! Ja norādīts gan lietotāja aktivitātes perioda sākuma datums, gan beigu datums, tad beigu datumam ir jābūt lielākam vai vienādam ar sākuma datumu.

      Ja lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’, tad jāizpildās vismaz vienam no nosacījumiem:

§ aktivitātes perioda gala datumi nav definēti;

§ aktivitātes perioda sākuma datums nav definēts, un beigu datums nav definēts vai ir lielāks vai vienāds ar pašreizējo datumu;

§ aktivitātes perioda sākuma datums ir mazāks vai vienāds ar pašreizējo datumu, un beigu datums nav definēts vai ir lielāks vai vienāds ar pašreizējo datumu.

      Ja lietotāja konta statuss ir ‘Bloķēts’, tad jāizpildās vismaz vienam no nosacījumiem:

§ aktivitātes perioda sākuma datums nav definēts;

§ aktivitātes perioda sākuma datums ir definēts un ir lielāks par pašreizējo datumu;

§ aktivitātes perioda beigu datums ir definēts un ir mazāks par pašreizējo datumu.

      Konta statuss – tiek attēlots lietotājam uzstādītais konta statuss.

§ – spiedpoga tiek attēlota, ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Bloķēts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek veikta lietotāja aktivizēšana (skat. aprakstu Lietotāja atbloķēšana|topic=Lietotāja atbloķēšana).

§ – spiedpoga tiek attēlota, ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek veikta lietotāja bloķēšana (skat. aprakstu Lietotāja bloķēšana|topic=Lietotāja bloķēšana).

§ – spiedpoga tiek attēlota ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Bloķēts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas tiek izsaukta lietotāja datu dzēšana (skat. aprakstu Lietotāja dzēšana|topic=Lietotāja dzēšana).

Lietotāja lomu informācija

Ekrānformas bloks 164. Lietotāja lomu informācijas bloks pircēja organizācijai

Ekrānformas bloks 165. Lietotāja lomu informācijas bloks piegādātāja organizācijai

Ekrānformas bloks 166. Lietotāja lomu informācijas bloks sistēmas uzturētāja organizācijai

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai to lietotāju datiem, kuru organizācija ir ‘Pircēja organizācija’, ‘Piegādātāja organizācija’ vai ‘Sistēmas uzturētājs’.

Piezīme! Izveidot lietotājus un piešķirt tiem lomas var gan sistēmas administratori, gan Pircēju un Piegādātāju organizāciju administratori. Izņēmums ir lomas „Pircēja izziņas pieprasītājs” un „Piegādātāja izziņas pieprasītājs”, kuras Pircēju un Piegādātāju organizāciju administratoriem pieejamas tikai tad, ja organizācijas konfigurācijas parametra ‘Administratori var piešķirt e-izziņu pieprasītāju lomas’ vērtība ir 1. Sistēmas administratori šo lomu var piešķirt lietotājiem neatkarīgi no organizācijas konfigurācijas parametros norādītās vērtības.

Blokā saraksta veidā tiek attēlotas tām apakšsistēmām atbilstošās lomas, uz kurām lietotāja organizācijai piešķirtas tiesības.

      Lietotāja loma – kā izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot, lietotājam tiks piešķirta izvēlētā loma. Izķeksējot iepriekš piešķirto lomu, tā lietotājam pie datu saglabāšanas tiks atņemta.

      Ja lietotājam sistēmā ir piesaistīta loma ‘Iepircējs’ un tam tiek atņemta Iepircēja loma, tad sistēma attēlo vaicājumu

Paziņojums 171. Sistēmas vaicājums par Iepircēja groziem

      Lietotājam ir šādas izvēles iespējas:

§ Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek dzēsti visi Iepircējam piesaistītie grozi;

§ Uzklikšķinot uz spiedpogas , atņemot Iepircēja lomu Iepircējam piesaistītie grozi netiek dzēsti;

§ Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek atcelta Iepircēja lomas atņemšanas darbība.

Piezīme! Lietotājam ir jānorāda vismaz viena loma.

Piezīme! Ja lietotājam atņemtā loma ir kāda no lomām ‘Iepircējs’, ‘Apstiprinātājs’ vai ‘Piegādātājs’, tad visiem lietotājam šīs lomas ietvaros piesaistītajiem pasūtījumiem ir jābūt kādā no gala statusiem (‘Pilnībā izpildīts pasūtījums’, ‘Atteikts pirkuma pieprasījums’, ‘Atteikts daļējs pieprasījums’, ‘Atteikts apstiprinātais pirkuma pieprasījums’, ‘Atteikts daļējs pasūtījums’, ‘Izbeigts pasūtījums’).

Piezīme! Ja lietotājam atņemtā loma ir ‘Saņēmējs’, tad katrai lietotājam piesaistītajai piegādes adresei ir jābūt piesaistītam vismaz vienam citam aktīvam lietotājam.

Piesaistīto apstiprinātāju informācija

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai to lietotāju datiem, kuru organizācijas procesa loma ir ‘Pircēja organizācija’, turklāt tikai tad, ja ‘Lietotāja lomas’ blokā atzīmēta loma ‘Iepircējs’.

Ekrānformas bloks 167. Piesaistīto apstiprinātāju informācijas bloks

Blokā tiek attēlotas divas izvēles Apstiprinātāju norādīšanai:

      Apstiprinātājs – kā izvēlne, kurā alfabētiskā secībā pēc lietotājvārda ir iekļauts saraksts ar visiem attiecīgajā organizācijā reģistrētajiem aktīvajiem lietotājiem, kuriem piešķirta Apstiprinātāja loma.

Piezīme! Ja lauka vērtība ir definēta, tad šī vērtība tiek iekļauta izvēlnes sarakstā kā pirmā, turklāt tā sarakstā tiek attēlota neatkarīgi no tā, vai tai atbilstošais lietotājs ir aktīvs un tam ir piešķirta Apstiprinātāja loma.

Piezīme! Ir jānorāda vismaz viens Apstiprinātājs, kas ir tās pašas organizācijas aktīvs lietotājs ar piešķirtu Apstiprinātāja lomu, t.i., tāds, kas nav ne dzēsts, ne bloķēts.

Piezīme! Norādītā vērtība tiks saglabāta un turpmāk attēlota tajā laukā, kurā tā ievadīta (t.i., ir pieļaujama situācija, kad vērtība definēta tikai otrajā laukā).

Ja organizācijā, kuras iepircējs tiek pievienots vai rediģēts, neeksistē aktīvi lietotāji ar lomu ‘Apstiprinātājs’, tad apstiprinātāja izvēlnes netiek attēlotas, bet tiek attēlots uzraksts par apstiprinātāja izveides nepieciešamību.

Piegādes adrešu informācija

Ekrānformas bloks 168. Piegādes adrešu informācijas bloks

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai to lietotāju datiem, kuru organizācija ir ‘Pircēja organizācija’, turklāt tikai tad, ja ‘Lietotāja lomas’ blokā atzīmēta loma ‘Saņēmējs’.

Alfabēta secībā pēc adreses nosaukuma tiek attēlotas visas organizācijai definētās piegādes adreses:

      Piegādes adrese – kā izvēles rūtiņa tiek attēlota adresei definētais nosaukums, kuram pēc komata pievienota adrese.

Piezīme! Ir jānorāda vismaz viena Piegādes adrese.

Atļauto preču katalogu informācija

Ekrānformas bloks 169. Lietotājam pieejamo preču katalogu informācijas bloks

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai Piegādātāju organizāciju lietotājiem.

      Visi pieejamie katalogi – atzīmē, ja lietotājam piešķiramas tiesības uz visiem katalogiem.

      Noteikti preču katalogi – atzīmē, ja lietotājam piešķiramas tiesības uz atsevišķiem katalogiem.

Secībā pēc kataloga numura tiek attēloti organizācijai piesaistītie katalogi, neatkarīgi no dalības nosacījumu termiņiem:

      Kataloga numurs un nosaukums – atzīmējot izvēles rūtiņu pie kataloga, lietotājam tiks piešķirta tam piekļuve.

Lietotāja darbību informācija un kontaktinformācija

      Tālruņa numurs – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja kontakttālruņa numura norādīšanai.

      Mobilā tālruņa numurs – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja mobilā kontakttālruņa numura norādīšanai.

      Faksa numurs – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja faksa numura norādīšanai.

      E-pasta adrese – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja e-pasta adreses norādīšanai.

Piezīme! Laukā ievadītajai vērtībai ir jāatbilst e-pasta formātam – tai ir jāsatur simbols „@” un paplašinājums, kas atdalīts ar punktu, piemēram: „.lv”.

      Paziņošanas metode: E-pasta vēstule – kā pazīmes rūtiņa, kuru atzīmējot paziņojumu nosūtīšanai tiks izmantota lietotājam norādītā e-pasta adrese. Pēc noklusējuma rūtiņa ir ieķeksēta.

      Piezīmes – ievadlauks, kas paredzēts piezīmju par lietotāju norādīšanai.

      Var autorizēties ar paroli – pazīmes rūtiņa, kuru atzīmējot, lietotājs var autorizēties sistēmā ar lietotājvārdu un paroli.

Piezīme! Ja lietotājam norādīts, ka tas var autorizēties ar paroli, tad ir jānorāda arī lietotāja parole un jāveido kodu karte.

      Lietotāja parole – ievadlauks, kas ir pieejams tikai tad, ja atzīmēts, ka lietotājam ir pieejama autorizēšanās ar paroli. Ievadlauks paredzēts lietotāja paroles norādīšanai.

Piezīme! Parole drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta lielos un mazos burtus ([A-Z] un [a-z]), ciparus un speciālos simbolus - "!", "#", "$", “%”, “&”, “’”, “(“, “)”,"*", “+”, “,”, ".", “/”, “:”, “;”, “=”, “?”, "@", “[“, “\”, “]”, "^", ”`”, “{“, “|”, “}”, “~”.

Piezīme! Ievadītajai parolei ir jāsatur vismaz viena lielais burts ([A-Z]), vismaz vienu mazo burtu ([a-z]), vismaz vienu ciparu un vismaz vienu speciālo simbolu ("!", "#", "$", “%”, “&”, “’”, “(“, “)”,"*", “+”, “,”, ".", “/”, “:”, “;”, “=”, “?”, "@", “[“, “\”, “]”, "^", ”`”, “{“, “|”, “}”, “~”).

Piezīme! Ievadītajai parolei ir jābūt vismaz 6 simbolu garai.

Piezīme! Laukā ievadot datus, katrs ievadītais simbols tiek aizstāts ar aizstājējsimbolu. Lauka saturs, ja tajā nav fokusēts kursors, bet tas satur definētu vērtību, neatkarīgi no definētās vērtības garuma tiek attēlots kā 8 aizstājējsimbolu virkne.

      – spiedpoga tiek attēlota, ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’ vai ‘Bloķēts’.

Piezīme! Spiedpoga ir pieejama tikai tad, ja atzīmēts, ka lietotājam ir pieejama autorizēšanās ar paroli.

      Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek attēlots brīdinājuma paziņojums:

Paziņojums 172. Sistēmas vaicājums par kodu kartes ģenerēšanu

§ Uzklikšķinot brīdinājuma paziņojuma spiedpogai , tiek attēlots sistēmas informatīvs paziņojums:

Paziņojums 173. Paziņojums par kodu kartes ģenerēšanu un nosūtīšanu pēc lietotāja datu saglabāšanas

Piezīme! Veicot lietotāja datu saglabāšanu, tiks izveidota lietotāja kodu karte ar 23 piekļuves kodiem (skat. aprakstu Kodu kartes ģenerēšana|topic=Kodu kartes ģenerēšana).

§ Uzklikšķinot brīdinājuma paziņojuma spiedpogai , lietotāja kodu kartes ģenerēšana netiks veikta.

      Var autorizēties ar viedkarti – pazīmes rūtiņa, kuru atzīmējot, lietotājs var autorizēties sistēmā, izmantojot kādu ārēju autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme! Ja lietotājam ir norādīts, ka tas var autorizēties, izmantojot ārējus autentifikācijas pakalpojumu sniedzējus, tad tam ir jābūt norādītam arī personas kodam.

Piezīme! Lietotājam ir jābūt norādītam vismaz vienam autorizēšanās veidam - autorizēšanās ar paroli vai autorizēšanās ar viedkarti.

      Jāmaina parole – pie lietotāja datu saglabāšanas, tiks uzstādīta atbilstoša pazīmes vērtība.

Piezīme! Ja mainīta lietotāja parole un lietotājam ir atļauta autorizēšanās ar paroli, tad tiek uzstādīta pazīme par nepieciešamību mainīt paroli pēc pieslēgšanās sistēmai.

      Jāmaina kodu karte – pie lietotāja datu saglabāšanas, tiks uzstādīta atbilstoša pazīmes vērtība.

Piezīme! Ja mainīti kodu kartes dati, tad tiek uzstādīta pazīme par nepieciešamību pārģenerēt kodu karti pēc pieslēgšanās sistēmai.

      Sertifikāta nospiedums – digitālā sertifikāta informācija.

Lietotāja konfigurācijas parametru informācija

Ekrānformas bloks 170. Lietotāja konfigurācijas parametru informācijas bloks

Alfabēta secībā pēc parametra nosaukuma, saraksta veidā tiek attēloti konfigurācijas parametri:

      Parametrs – organizācijai pieejamā konfigurācijas parametra nosaukums.

      Apraksts – tiek attēlots konfigurācijas parametra apraksts.

      Vērtība – kā hipersaite tiek attēlota vērtība, kas definēta lietotāja līmenim, vai augstākam līmenim, kur piederība līmenim tiek attēlota kolonā ‘Līmenis’. Uzklikšķinot uz hipersaites, tiek izsaukta izvēlētā konfigurācijas parametra rediģēšanas ekrānforma (skat. aprakstu Konfigurācijas parametra uzturēšana|topic=Konfigurācijas parametra uzturēšana).

Piezīme! Rediģēšanai pieejami tikai tie konfigurācijas parametri, kuriem ir definēta rediģēšanas iespēja.

      Līmenis – tiek attēlots konfigurācijas parametram atbilstošais līmenis.

Lietotāja rediģēšanas spiedpogu darbība

      – spiedpoga tiek attēlota ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’ vai ‘Bloķēts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek izsaukta konkrētā lietotāja iepirkumu nodošana citam lietotājam (skat. aprakstu Lietotāja pasūtījumu un piegāžu nodošana citam lietotājam|topic=Lietotāja pasūtījumu un piegāžu nodošana citam lietotājam).

      – spiedpoga tiek attēlota ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’ vai ‘Bloķēts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek atvērta ekrānforma ziņojuma izveidei (skat. aprakstu Administratora ziņojuma izveide|topic=Administratora ziņojuma izveide).

Piezīme! Spiedpoga ir pieejama tikai lietotājam ar Sistēmas administratora lomu.

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek attēlota organizācijas datu uzturēšanas ekrānforma (skat. aprakstu Organizācijas datu rediģēšana|topic=Organizācijas datu rediģēšana), neveicot ievadīto lietotāja datu saglabāšanu.

      – spiedpoga tiek attēlota ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’ vai ‘Bloķēts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, tiek veikta lietotāja datu saglabāšana.

§ Ja lietotāja datu rediģēšanas laikā netika veikta jaunas Kodu kartes ģenerēšana, tad pēc lietotāja datu aktualizēšanas tiek attēlots vispārīgs informatīvs paziņojums par datu saglabāšanu:

Paziņojums 174. Datu saglabāšanas paziņojums, ja lietotāja kodu karte netika ģenerēta

§ Savukārt, ja lietotāja datu rediģēšanas laikā tika veikta jaunas Kodu kartes ģenerēšana, tad pēc lietotāja datu aktualizēšanas tiek attēlots informatīvs paziņojums, kurā norādīts, ka jaunā kodu karte ir nosūtīta uz lietotāja e-pastu:

Paziņojums 175. Datu saglabāšanas paziņojums, ja tika ģenerēta jauna lietotāja kodu karte

§ Pēc datu saglabāšanas, ja veiktas izmaiņas, ieskaitot lomas pievienošanu vai dzēšanu, bet atskaitot izmaiņas, kas veiktas bloķētam lietotājam, ja pēc izmaiņu veikšanas lietotājam uzstādīta dzēšanas pazīme, sistēma sagatavo un nosūta e-pastu lietotājam, kura dati ir rediģēti:

LIET_Zinojuma nosutisana_izmainas

Paziņojums 176. E-pasta ziņojuma piemērs par lietotāja datu izmaiņām

§ Pēc datu saglabāšanas, ja kādam aktīvam sistēmas lietotājam tiek piešķirta vai atņemta kāda no lomām ‘Pircēja administrators’, ‘Piegādātāja administrators’ vai ‘Sistēmas administrators’; aktīvs sistēmas lietotājs ar kādu no lomām ‘Pircēja administrators’, ‘Piegādātāja administrators’ vai ‘Sistēmas administrators’ tiek bloķēts vai bloķēts lietotājs ar kādu no šīm lomām tiek aktivizēts; kā arī ja lietotājam ar kādu no lomām ‘Pircēja administrators’, ‘Piegādātāja administrators’ vai ‘Sistēmas administrators’ tiek mainīts pieslēgšanās veids, tiek mainīta parole vai kodu karte, un šo maiņu neveic lietotājs pats saviem datiem, sistēma sagatavo un nosūta e-pastu uz modificētā lietotāja organizācijai norādīto e-pastu sistēmas paziņojumiem un uz sistēmas uzturētāja organizācijai norādīto e-pastu sistēmas paziņojumiem:

LIET_Zinojuma nosutisana_admin izmainas

Paziņojums 177. E-pasta ziņojuma piemērs par sistēmas kritiskām darbībām - lietotāja ar lomu ‘Pircēja administrators’, ‘Piegādātāja administrators’ vai ‘Sistēmas administrators’ izmaiņām

      – spiedpoga tiek attēlota ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Aktīvs’ vai ‘Bloķēts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, ekrānforma tiek aizvērta.

      – spiedpoga tiek attēlota, ja ekrānformā attēlotā lietotāja konta statuss ir ‘Dzēsts’. Uzklikšķinot uz spiedpogas, ekrānforma tiek aizvērta.