Lietotāja izveide

Apraksts

Sistēma nodrošina iespēju pievienot jaunus sistēmas lietotājus noteiktās organizācijās un ar noteiktu lietotāja lomu.

Piekļūšanas nosacījumi

Lietotāja datu reģistrēšana sistēmā ir pieejama autorizētiem sistēmas lietotājiem ar lomu Sistēmas administrators, Pircēja administrators vai Piegādātāja administrators.

Piezīme! Organizāciju administratori (Pircēja un Piegādātāja administratori) var veikt jaunu lietotāju reģistrāciju tikai savu organizāciju ietvaros.

Lai izveidotu jaunu sistēmas lietotāju, ir jābūt reģistrētai Organizācijai, kurā sistēmas lietotājam ir pieejams Lietotāju saraksts (skat. aprakstu Lietotāju saraksta apskatīšana).

Piekļūšana

Lietotāja izveidi var uzsākt, atverot šķirkli ‘Lietotāji’ sistēmas sākumlapā un atvērtajā lietotāju sarakstā (skat. aprakstu Lietotāju saraksta apskatīšana) izsaucot jauna lietotāja pievienošanu.

Izpildes scenārijs

Atverot lietotāja datu pievienošanas ekrānformu, tā tiek attēlota, bloķējot lietotāju saraksta ekrānformu, kamēr netiek veikta datu saglabāšana vai darbības atcelšana.

Ekrānformas apraksts

Ekrānforma 144. Pircēja lietotāja izveidošanas ekrānforma

Ekrānforma 145. Piegādātāja lietotāja izveidošanas ekrānforma

Lietotāja pamatinformācija

      Organizācija – tiek attēlots organizācijas nosaukums, kurai tiek veidots jauns lietotājs.

      Sistēmas lietotājvārds – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotājvārda daļas norādīšanai. Sistēma ģenerē lietotājvārdu kā organizācijas, kurai tiek veidots lietotājs, saīsinājumu, kam pievienots simbols "_", kam pievienots lietotāja izveidotāja norādītais lietotājvārds.

Piezīme! Maksimālais lietotājvārda garums ir 50 simboli. Lietotājvārda izveidē pieļaujamie simboli ir: cipari, lielie un mazie latīņu alfabēta burti, kā arī punkts.

Piezīme! Sistēmas lietotājvārdam (ar pievienotu organizācijas saīsinājumu) jābūt unikālam sistēmas ietvaros.

      Vārds – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotāja personas vārda norādīšanai.

      Uzvārds – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotāja personas uzvārda norādīšanai.

      Personas kods – ievadlauks, kas paredzēts sistēmas lietotāja personas koda norādīšanai.

Piezīme! Personas koda garums ir 12 simboli un 1.-6., un 8.-12. simbols ir cipari, bet 7.simbols ir "-".

Piezīme! Lietotājiem ar lomu ‘Pircēja izziņas pieprasītājs’, ‘Piegādātāja izziņas pieprasītājs’ un ‘E-izziņu eksperts’ personas kods norādāms obligāti.

      Amats – lietotāja amats organizācijā.

      Aktīvs no – līdz – datumu ievadlauki, kas paredzēti sistēmas lietotāja aktīvā perioda norādīšanai.

Piezīme! Ja norādīts gan lietotāja aktivitātes perioda sākuma datums, gan beigu datums, tad beigu datumam ir jābūt lielākam vai vienādam ar sākuma datumu.

      Konta statuss – pēc jauna lietotāja datu saglabāšanas, tiks uzstādīts lietotāja konta statuss. Statuss tiek uzstādīts kā ‘Aktīvs’ šādos gadījumos:

§ ja aktivitātes perioda gala datumi nav definēti;

§ ja aktivitātes perioda sākuma datums nav definēts un beigu datums ir lielāks vai vienāds ar pašreizējo datumu;

§ ja aktivitātes perioda sākuma datums ir mazāks vai vienāds ar pašreizējo datumu un beigu datums nav definēts vai ir lielāks vai vienāds ar pašreizējo datumu.

      Statuss tiek uzstādīts kā ‘Bloķēts’ šādos gadījumos:

§ ja aktivitātes perioda sākuma datums ir lielāks par pašreizējo datumu;

§ ja aktivitātes perioda beigu datums ir mazāks par pašreizējo datumu.

Lietotāja lomu informācija

Ekrānformas bloks 157. Lietotāja lomu informācijas bloks pircēja organizācijai

Ekrānformas bloks 158. Lietotāja lomu informācijas bloks piegādātāja organizācijai

Ekrānformas bloks 159. Lietotāja lomu informācijas bloks sistēmas uzturētāja organizācijai

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai to lietotāju datiem, kuru organizācija ir ‘Pircēja organizācija’, ‘Piegādātāja organizācija’ vai ‘Sistēmas uzturētājs’.

Piezīme! Izveidot lietotājus un piešķirt tiem lomas var gan sistēmas administratori, gan Pircēju un Piegādātāju organizāciju administratori. Izņēmums ir lomas „Pircēja izziņas pieprasītājs” un „Piegādātāja izziņas pieprasītājs”, kuras Pircēju un Piegādātāju organizāciju administratoriem pieejamas tikai tad, ja organizācijas konfigurācijas parametra ‘Administratori var piešķirt e-izziņu pieprasītāju lomas’ vērtība ir 1. Sistēmas administratori šo lomu var piešķirt lietotājiem neatkarīgi no organizācijas konfigurācijas parametros norādītās vērtības.

Blokā saraksta veidā tiek attēlotas tām apakšsistēmām atbilstošās lomas, uz kurām lietotāja organizācijai piešķirtas tiesības.

      Lietotāja loma – kā izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot, lietotājam tiks piešķirta izvēlētā loma.

Piezīme! Lietotājam ir jānorāda vismaz viena loma.

Piesaistīto apstiprinātāju informācija

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai to lietotāju datiem, kuru organizācijas procesa loma ir ‘Pircēja organizācija’, turklāt tikai tad, ja ‘Lietotāja lomas’ blokā atzīmēta loma ‘Iepircējs’.

Ekrānformas bloks 160. Piesaistīto apstiprinātāju informācijas bloks

Blokā tiek attēlotas divas izvēles Apstiprinātāju norādīšanai:

      Apstiprinātājs – kā izvēlne, kurā alfabētiskā secībā pēc lietotājvārda ir iekļauts saraksts ar visiem attiecīgajā organizācijā reģistrētajiem aktīvajiem lietotājiem, kuriem piešķirta Apstiprinātāja loma.

Piezīme! Ir jānorāda vismaz viens Apstiprinātājs, kas ir tās pašas organizācijas aktīvs lietotājs ar piešķirtu Apstiprinātāja lomu, t.i., tāds, kas nav ne dzēsts, ne bloķēts.

Piezīme! Norādītā vērtība tiks saglabāta un turpmāk attēlota tajā laukā, kurā tā ievadīta (t.i., ir pieļaujama situācija, kad vērtība definēta tikai otrajā laukā).

Ja organizācijā, kuras iepircējs tiek pievienots vai rediģēts, neeksistē aktīvi lietotāji ar lomu ‘Apstiprinātājs’, tad apstiprinātāja izvēlnes netiek attēlotas, bet tiek attēlots uzraksts par apstiprinātāja izveides nepieciešamību.

Piegādes adrešu informācija

Ekrānformas bloks 161. Piegādes adrešu informācijas bloks

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai to lietotāju datiem, kuru organizācija ir ‘Pircēja organizācija’, turklāt tikai tad, ja ‘Lietotāja lomas’ blokā atzīmēta loma ‘Saņēmējs’.

Alfabēta secībā pēc adreses nosaukuma tiek attēlotas visas organizācijai definētās piegādes adreses:

      Piegādes adrese – kā izvēles rūtiņa tiek attēlota adresei definētais nosaukums, kuram pēc komata pievienota adrese.

Piezīme! Ir jānorāda vismaz viena Piegādes adrese.

Atļauto preču katalogu informācija

Ekrānformas bloks 162. Lietotājam pieejamo preču katalogu informācijas bloks

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai Piegādātāju organizāciju lietotājiem.

      Visi pieejamie katalogi – atzīmē, ja lietotājam piešķiramas tiesības uz visiem katalogiem.

      Noteikti preču katalogi – atzīmē, ja lietotājam piešķiramas tiesības uz atsevišķiem katalogiem.

Secībā pēc kataloga numura tiek attēloti organizācijai piesaistītie katalogi, neatkarīgi no dalības nosacījumu termiņiem:

      Kataloga numurs un nosaukums – atzīmējot izvēles rūtiņu pie kataloga, lietotājam tiks piešķirta tam piekļuve.

Lietotāja darbību informācija un kontaktinformācija

      Tālruņa numurs – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja kontakttālruņa numura norādīšanai.

      Mobilā tālruņa numurs – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja mobilā kontakttālruņa numura norādīšanai.

      Faksa numurs – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja faksa numura norādīšanai.

      E-pasta adrese – ievadlauks, kas paredzēts lietotāja e-pasta adreses norādīšanai.

Piezīme! Laukā ievadītajai vērtībai ir jāatbilst e-pasta formātam – tai ir jāsatur simbols „@” un paplašinājums, kas atdalīts ar punktu, piemēram: „.lv”.

      Paziņošanas metode: E-pasta vēstule – kā pazīmes rūtiņa, kuru atzīmējot paziņojumu nosūtīšanai tiks izmantota lietotājam norādītā e-pasta adrese. Pēc noklusējuma rūtiņa ir ieķeksēta.

      Piezīmes – ievadlauks, kas paredzēts piezīmju par lietotāju norādīšanai.

      Var autorizēties ar paroli – pazīmes rūtiņa, kuru atzīmējot, lietotājs var autorizēties sistēmā ar lietotājvārdu un paroli.

Piezīme! Ja lietotājam norādīts, ka tas var autorizēties ar paroli, tad ir jānorāda arī lietotāja parole.

      Lietotāja parole – ievadlauks, kas ir pieejams tikai tad, ja atzīmēts, ka lietotājam ir pieejama autorizēšanās ar paroli. Ievadlauks paredzēts lietotāja paroles norādīšanai.

Piezīme! Parole drīkst saturēt tikai latīņu alfabēta lielos un mazos burtus ([A-Z] un [a-z]), ciparus un speciālos simbolus - "!", "#", "$", “%”, “&”, “’”, “(“, “)”,"*", “+”, “,”, ".", “/”, “:”, “;”, “=”, “?”, "@", “[“, “\”, “]”, "^", ”`”, “{“, “|”, “}”, “~”.

Piezīme! Ievadītajai parolei ir jāsatur vismaz viens lielais burts ([A-Z]), vismaz vienu mazo burtu ([a-z]), vismaz vienu ciparu un vismaz vienu speciālo simbolu ("!", "#", "$", “%”, “&”, “’”, “(“, “)”,"*", “+”, “,”, ".", “/”, “:”, “;”, “=”, “?”, "@", “[“, “\”, “]”, "^", ”`”, “{“, “|”, “}”, “~”).

Piezīme! Ievadītajai parolei ir jābūt vismaz 6 simbolu garai.

Piezīme! Laukā ievadot datus, katrs ievadītais simbols tiek aizstāts ar aizstājējsimbolu. Lauka saturs, ja tajā nav fokusēts kursors, bet tas satur definētu vērtību, neatkarīgi no definētās vērtības garuma tiek attēlots kā 8 aizstājējsimbolu virkne.

      Var autorizēties ar viedkarti – pazīmes rūtiņa, kuru atzīmējot, lietotājs var autorizēties sistēmā, izmantojot kādu ārēju autentifikācijas pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme! Ja lietotājam ir norādīts, ka tas var autorizēties, izmantojot ārējus autentifikācijas pakalpojumu sniedzējus, tad tam ir jābūt norādītam arī personas kodam.

Piezīme! Lietotājam ir jābūt norādītam vismaz vienam autorizēšanās veidam - autorizēšanās ar paroli vai autorizēšanās ar viedkarti.

      Jāmaina parole – pēc jauna lietotāja datu saglabāšanas, tiks uzstādīta atbilstoša pazīmes vērtība.

Piezīme! Ja norādīts, ka lietotājs var autorizēties ar paroli, tad tiek uzstāda pazīme par nepieciešamību mainīt paroli pēc pieslēgšanās sistēmai.

      Jāmaina kodu karte – pēc jauna lietotāja datu saglabāšanas, tiks uzstādīta atbilstoša pazīmes vērtība.

Piezīme! Ja norādīts, ka lietotājs var autorizēties ar paroli, tad tiek uzstādīta pazīme par nepieciešamību pārģenerēt kodu karti pēc pieslēgšanās sistēmai.

Lietotāja konfigurācijas parametru informācija

Ekrānformas bloks 163. Lietotāja konfigurācijas parametru informācijas bloks

Alfabēta secībā pēc parametra nosaukuma, saraksta veidā tiek attēloti konfigurācijas parametri:

      Parametrs – lietotājam pieejamā konfigurācijas parametra nosaukums.

      Apraksts – tiek attēlots konfigurācijas parametra apraksts.

      Vērtība – tiek attēlota augstāka līmeņa vērtība, kur piederība līmenim tiek attēlota kolonā ‘Līmenis’.

      Līmenis – tiek attēlots konfigurācijas parametram atbilstošais līmenis.

Lietotāja izveidošanas spiedpogu darbība

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek attēlota organizācijas datu uzturēšanas ekrānforma (skat. aprakstu Organizācijas datu rediģēšana|topic=Organizācijas datu rediģēšana), neveicot ievadīto lietotāja datu saglabāšanu.

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek veikta datu saglabāšana un jauna sistēmas reģistrēta lietotāja izveidošana.

Piezīme! Veicot lietotāja izveidošanu, sistēma automātiski ģenerē lietotāja Kodu karti, ja lietotāja datos tika atzīmēts, ka lietotājam ir pieejama autorizēšanās ar paroli.

§ Pēc datu saglabāšanas, sistēma sagatavo un nosūta e-pastu izveidotajam lietotājam:

LIET_e-pasts_izveidosana

Paziņojums 169. E-pasta ziņojums par lietotāja pieslēgšanās parametriem

§ Ja izveidots jauns aktīvs lietotājs, kuram piešķirta kāda no lomām ‘Pircēja administrators’, ‘Piegādātāja administrators’ vai ‘Sistēmas administrators’, tad tiek nosūtīts e-pasts uz lietotāja organizācijai norādīto e-pastu sistēmas paziņojumiem un uz sistēmas uzturētāja organizācijai norādīto e-pastu sistēmas paziņojumiem:

LIET_e-pasts_admin

Paziņojums 170. E-pasta ziņojums par kritisku darbību – lietotāja ‘Pircēja administrators’, ‘Piegādātāja administrators’ vai ‘Sistēmas administrators’ izveidošanu

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , ekrānforma tiek aizvērta.