Organizācijas izveide

Apraksts

Sistēma nodrošina iespēju reģistrēt jaunas Pircēja, Piegādātāja vai Nozares ekspertu organizācijas, t.i., organizācijas ar noteiktu lomu.

Piezīme! Sistēmā ir reģistrēta tikai viena Sistēmas uzturētāja organizācija. Jaunu Sistēmas uzturētāja organizāciju pievienot nav iespējams.

Piekļūšanas nosacījumi

Organizācijas datu reģistrēšana sistēmā ir pieejama tikai autorizētiem sistēmas lietotājiem ar lomu Sistēmas administrators.

Piekļūšana

Organizācijas izveidi var uzsākt, atverot šķirkli ‘Organizācijas’ sistēmas sākumlapā un Organizāciju sarakstā (skat. aprakstu Organizāciju saraksta apskatīšana) izsaucot jaunas organizācijas ar izvēlētu lomu – Pircēja, Piegādātāja vai Nozares eksperta organizācija - reģistrēšanu.

Izpildes scenārijs

Atverot organizācijas datu pievienošanas ekrānformu, tā tiek attēlota, bloķējot organizāciju saraksta ekrānformu, kamēr netiek veikta datu saglabāšana vai darbības atcelšana.

Ekrānformas apraksts

Ekrānforma 158. Organizācijas izveidošanas ekrānforma

Organizācijas pamatinformācija

      Organizācijas loma – tiek attēlota organizācijas loma, kāda tika izvēlēta, uzsākot organizācijas izveidi un kāda tiks piešķirta, saglabājot jaunās organizācijas datus sistēmā.

      Izveidošanas datums – tiek attēlots sistēmas datums, kurā tiek veikta jaunās organizācijas datu reģistrēšana sistēmā.

      Nosaukums – daudzrindu ievadlauks, kas paredzēts organizācijas nosaukuma norādīšanai.

      Saīsinātais nosaukums – ievadlauks, kas paredzēts organizācijas saīsinājuma vai saīsinātā nosaukuma norādīšanai. Norādītais organizācijas saīsinājums tiks izmantots šīs organizācijas lietotāju lietotājvārdu izveidē.

Piezīme! Saīsinātais nosaukums var būt līdz 5 simbolus garš, un var saturēt tikai latīņu alfabēta lielos burtus.

Piezīme! Organizācijas saīsinājums jeb saīsinātais nosaukums nedrīkst sakrist ar kādas jau reģistrētas organizācijas, kas nav atzīmēta kā dzēsta, saīsinājumu jeb saīsināto nosaukumu.

      Dalībnieka saīsinājums konkursiem – saīsinājums tiek izmantots e-konkursu apakšsistēmā ģenerēto datņu nosaukumos, kā arī organizācijas izsludināto iepirkumu identifikatorā.

      Augstāk stāvošā organizācija – daudzrindu ievadlauks, kas paredzēts izveidojamās organizācijas augstākstāvošās organizācijas nosaukuma norādīšanai.

      Organizācijas veids – kā izvēlne no iespējamiem organizāciju veidiem.

      Reģistrs – organizācijas reģistrācijas numura veids un reģistrācijas numurs.

      E-pasts sistēmas paziņojumiem – ievadlauks, kas paredzēts organizācijas e-pasta adreses norādīšanai, uz kuru tiks sūtīti sistēmas paziņojumi, kas attiecas uz organizāciju.

      Uzņēmuma statuss – izvēlne piegādātāja organizācijas uzņēmējdarbības statusa norādīšanai. Informācija tiek izmantota e-konkursu apakšsistēmā – iepirkumos, kuriem piemērojami ESPD izslēgšanas kritēriji un atlases prasības. Ievadot pretendenta īpašo pazīmju informāciju piedāvājumā, šo informāciju var ielasīt no organizācijas datiem.

      Nodarbina darbiniekus ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā esošus darbiniekus – informācija var tikt izmantota e-konkursu apakšsistēmā – iepirkumos, kuros piemēroti ESPD izslēgšanas kritēriji un atlases prasības, un paredzēts privileģēts līgums. Ievadot pretendenta īpašo pazīmju informāciju piedāvājumā, šo informāciju var ielasīt no organizācijas datiem. Ja pazīme ir atzīmēta, norāda papildinformāciju – darbinieku īpatsvaru un kategoriju.

Bankas kontu informācija

Ekrānformas bloks 181. Bankas kontu bloks

Piezīme! Bloks ir pieejams tikai Pircēja organizācijai vai Piegādātāja organizācijai.

Jaunas organizācijas reģistrēšanas formā tiek attēlos tukšs Bankas kontu bloks ar iespēju pievienot Bankas kontus. Sarakstā tiek attēlotas šādas kolonas un darbības:

      Bankas nosaukums – pēc bankas konta pievienošanas, kolonā tiks attēlots pievienotā bankas konta atbilstošās bankas nosaukums.

      Bankas kods – pēc bankas konta pievienošanas, kolonā tiks attēlots pievienotā bankas konta atbilstošās bankas kods.

      Bankas konta numurs – pēc bankas konta pievienošanas, kolonā kā hipersaite tiks attēlots pievienotā bankas konta numurs.

      Pievienot kontu – hipersaite, kurai uzklikšķinot tiek izsaukta bankas konta pievienošanas ekrānforma (skat. aprakstu Bankas konta pievienošana|topic=Bankas konta pievienošana).

Piezīme! Organizācijai ir jānorāda vismaz vienas bankas konts.

Piezīme! Ja jaunizveidotais bankas konts ir pirmais bankas konts, kas tiek reģistrēts organizācijai, tad neatkarīgi no pazīmes ‘Ir pamata konts’ uzstādījuma ekrānformā, pirmais bankas konts tiek uzstādīts kā organizācijas pamata konts.

Adrešu un kontaktpersonu informācija

Ekrānformas bloks 182. Adrešu un kontaktpersonu bloks

Jaunas organizācijas reģistrēšanas formā tiek attēlos tukšs Adrešu un kontaktpersonu bloks ar iespēju pievienot jaunu adrešu un kontaktpersonu datus. Sarakstā tiek attēlotas šādas kolonas un darbības:

      Adrese – pēc adreses un tās kontaktpersonu datu pievienošanas, kolonā kā hipersaite tiks attēlots pievienotās adreses piešķirtais nosaukums.

      Adreses veids – pēc adreses un tās kontaktpersonu datu pievienošanas, kolonā tiks attēlots pievienotās adreses veids: Juridiskā adrese, Faktiskā biroja adrese vai Piegādes adrese.

      Kontaktpersona – pēc adreses un tās kontaktpersonu datu pievienošanas, kolonā tiks attēlots pievienotās adreses kā pirmās reģistrētās kontaktpersonas vārds un uzvārds.

      Kontaktpersona 2 – pēc adreses un tās kontaktpersonu datu pievienošanas, kolonā tiks attēlots pievienotās adreses kā otrās reģistrētās kontaktpersonas vārds un uzvārds.

      Pievienot adresi – hipersaite, kurai uzklikšķinot tiek izsaukta adreses un tās kontaktpersonu pievienošanas ekrānforma (skat. aprakstu Adreses un tās kontaktpersonas datu pievienošana|topic=Adreses un tās kontaktpersonas datu pievienošana).

Piezīme! Organizācijai ir jābūt norādītai vismaz adresei ar veidu Juridiskā adrese.

Sertifikāti

Ekrānformas bloks 183. Sertifikātu bloks

Organizācijas kvalifikācijas sertifikāti un pre-kvalifikācijas sistēmu pierādījumi – informācija var tiks izmantota e-konkursu apakšsistēmā iepirkumos, kuros piemērotas ESPD izslēgšanas kritēriji un atlases prasības. Ievadot pretendenta kvalifikācijas sertifikātu informāciju piedāvājumā, šo informāciju var ielasīt no organizācijas datiem.

Pievienot sertifikātu – hipersaite, kurai uzklikšķinot tiek izsaukta sertifikāta pievienošanas ekrānforma (skat. aprakstu Kvalifikācijas sertifikātu uzturēšana|topic=Adreses un tās kontaktpersonas datu pievienošana////).

Pieejamās apakšsistēmas

Ekrānformas bloks 184. Organizācijai pieejamo apakšsistēmas

Saraksta veidā attēlotas visas apakšsistēmas. Atzīmēt apakšsistēmas, uz kurām organizācijai piešķiramas piekļuves tiesības.

Organizācijas papildinformācija

      Piezīmes – daudzrindu ievadlauks, kas paredzēts piezīmju par organizāciju norādīšanai.

      Statuss – jaunas organizācijas reģistrēšanas ekrānformā statuss netiek attēlots. Pēc jaunās organizācijas datu saglabāšanas, organizācijai tiks piešķirts statuss „Aktīvs”.

Organizācijas izveidošanas spiedpogu darbība

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek veikta datu saglabāšana.

      Uzklikšķinot uz spiedpogas , tiek veiktas sekojošas darbības:

§ ja lietotājs veica kāda bankas konta vai organizācijas adreses datu ievadi, tad uzklikšķinot uz spiedpogas , sistēma attēlo vaicājumu:

Paziņojums 189. Sistēmas vaicājums par bankas kontu vai adrešu datu saglabāšanu

§ Uzklikšķinot brīdinājuma paziņojuma spiedpogai , organizācijas datu ekrānforma tiek aizvērta, neveicot datu saglabāšanu.

§ Savukārt, uzklikšķinot brīdinājuma paziņojuma spiedpogai , organizācijas datu ekrānformas aizvēršana tiek atcelta, un lietotājam ir iespēja veikt organizācijas, tai skaitā, bankas kontu un adrešu datu saglabāšanu.

§ ja lietotājs nav veicis kāda bankas konta vai organizācijas adreses datu ievadi, tad uzklikšķinot spiedpogai , organizācijas datu ekrānforma tiek aizvērta, bez sistēmas vaicājuma attēlošanas.