Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Jautājumi par e-izziņām

03.03.2014 Par ko tiek saņemtas ziņas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un kas tās var saņemt
 
 

Ziņas no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes

Ziņas tiek sniegtas par nodokļu nomaksu, tajā skaitā par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nomaksu, kas kopsummā Latvijas Republikā pārsniedz 150 euro
   

Ziņas no IM Informācijas centra Sodu reģistra

Ziņas tiek sniegtas par pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem, kas minēti Publisko iepirkumu likumā.
   

 Ziņas no Uzņēmumu reģistra

Ziņas tiek sniegtas par pasludinātu kandidāta vai pretendenta maksātnespējas procesu, apturētu vai pārtrauktu kandidāta vai pretendenta saimniecisko darbību, uzsāktu tiesvedību par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai kandidāta vai pretendenta likvidāciju.
   

e-izziņas publiskām personām

Jebkurš pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, var pieprasīt un iegūt e- izziņu, kurā elektroniskā veidā apkopota reģistros pieejamā informācija, lai pārbaudītu kandidāta vai pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām.

 
   

 e-izziņas privātpersonām

Jebkurš piegādātājs, kas ir reģistrējies Elektronisko iepirkumu sistēmā, var saņemt elektronisko izziņu attiecībā uz sevi par Publisko iepirkumu likumu, lai pārbaudītu, vai tas kā kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vei iepirkuma procedūrā.

 
  
 
 Ilustratīvas un video pamācības
 
 

Ilustratīvs skaidrojums kā sistēmā pārbaudāmi pretendentu izslēgšanas iemesli

Skaidrojumā ietverti izvilkumi no Publisko iepirkumu likuma, lai ilustrētu piemēru kā pārbaudāmi pretendentu izslēgšanas iemesli E-izziņu apakšsistēmā.
 
 
 
 
   

Video pamācības, kā piegādātājam iegūt tiesības pieprasīt e-izziņas un veikt izziņu pieprasījumu 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                 
 
 
 Ziņu pieprasīšanas izņēmumi un īpatnības
 
 

Ziņas par personām no UR

Ziņas no Uzņēmumu reģistra par tiesību aktu pārkāpumiem EIS piedāvā saņemt par pretendentiem/ kandidātiem, personālsabiedrības biedriem (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība ), kā arī par visām ar tiem saistītajām personām (pārbaudāmās personas valdes vai padomes locekļi, prokūristi, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pārbaudāmās personas darbībās, kas saistītas ar filiāli).
   

Ziņas par saistītām personām

Ja tiek pieprasītas ziņas no Sodu reģistra par tiesību aktu pārkāpumiem attiecībā uz personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents balstās vai arī attiecībā uz apakšuzņēmējiem ar 20% nododamo darbu, tad ziņas tiks sagatavotas tikai attiecībā uz šīm juridiskajām personām. Par saistītajām personām (valde, padome u.tml.) šādā gadījumā ziņas netiks pārbaudītas, jo tiesību akti to neparedz.
   

Ziņas par fizikām personām

Par fiziskajām personām, kuras nav reģistrējušās Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēji, e-izziņā dati netiks attēloti, jo to neparedz Ministru Kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”, tāpēc izziņas statuss būs „izziņa nepilnā apjomā”.
   

Ziņas par personālsabiedrībām

Ja Jūsu organizācijai ir jāpārbauda dati par personālsabiedrību, dati par katru pārbaudāmo personālsabiedrības biedru e-izziņas vietnē jāievada atsevišķi.
     
 
 

Saņemot Sodu reģistra izziņu, Jūs varat saskarties ar šādiem gadījumiem, kad nav saņemti korekti dati no reģistriem:

1. Pārbaudāmajai juridiskajai personai nav attēlotas saistītās personas. Šāda situācija iespējama gadījumos, ja:

• pretendentam - komersantam ir maksātnespējas process (lēmumus pieņem administratori, par kuriem Publisko iepirkumu likums neparedz pārbaudīt informāciju); 
• pretendents ir individuālais komersants (IK) vai zemnieku saimniecība (ZS) - šiem pretendentiem nav ne valdes, ne padomes par ko pārbaudīt datus; 
• pretendents ir personālsabiedrība - šādā gadījumā, lai uzrādītos saistītās personas, informācija par katru personālsabiedrības biedru jāpieprasa atsevišķi.

Pārējos gadījumos, kad nav saņemti dati par saistītajām personām, lūdzu, sazināties ar zemāk norādītajām kontaktpersonām, kas pārbaudīs informāciju un risinās problēmu.

2. Par pārbaudāmās juridiskās personas saistītajam personām nav saņemti dati no Sodu reģistra. Šādā gadījumā pēc personas koda jākonstatē, vai saistītā persona nav ārzemnieks (personas kods sākas ar skaitli „8”) un jāpieprasa      pretendentam iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu. EK informācijas sistēmā eCERTIS ir iespējams noskaidrot, kādi dokumenti attiecīgajā valstī pierāda atbilstību Publisko L 39.1 panta prasībām.

Ja informāciju par saistītajām personām nav izdevies saņemt citos - atšķirīgos gadījumos, lūdzu, pieprasīt to vēlreiz atsevišķi.
 
 
 Kontaktpersonas jautājumu uzdošanai
 
 

Par e-izziņu apakšsistēmas darbību un lietošanu 

Laima Pujāte

tālrunis: 66155511

e-pasts: laima.pujate@vraa.gov.lv

   

Par juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar e-izziņām

Juris Kalējs

tālrunis: 66155511

e-pasts: juris.kalejs@vraa.gov.lv

                 

 Publikācijas datnes: