logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izmaiņas iepirkumu profilos

01.01.2020 00:00


Lai uzlabotu sistēmas lietojamību un pārskatāmību, ir optimizēti iepirkumu profili


|Izmaiņu apraksts|

Ir samazināts iepirkumu profilu skaits vairs neizdalot piegādes, pakalpojumus un būvdarbus atsevišķos profilos, bet paredzot iespēju pasūtītājam iepirkuma izveides brīdī norādīt iepirkuma priekšmeta veidu pēc nepieciešamības.

Tāpat arī vairs netiek nodalīti profili pēc konkrētām līgumcenām, tā vietā paredzot iepirkuma profilus ar norādi par LV sliekšņiem vai EU sliekšņiem, kur EU sliekšņu gadījumā ir paredzēti atšķirīgi paziņojumu publikāciju nosacījumi.

 

|Svarīgi|

Vecie iepirkumu profili ar pazīmi "(līdz 31.12.2019.)" būs redzami un aktuāli visu 2020.gadu un paredzēti tam, lai pasūtītāji varētu pabeigt iepirkuma procedūras, kas uzsāktas izmantojot attiecīgos iepirkumu profilus.

Jaunizsludināmiem iepirkumiem šie vecie profili nav izmantojami, jo beidzoties 2020.gadam šie profili tiks atslēgti, kas ietekmēs uz šo profilu pamata veidotās iepirkuma procedūras, proti, sistēmā nebūs iespējams veikt izmaiņas (grozījumus) attiecīgo iepirkumu termiņos.

 

|Informācija|

Norādot līgumcenu, pasūtītājam jāvadās no konkrētajā publiskos iepirkumus regulējošajā likumā un tam pakārtotajos MK noteikumos norādītajām līgumcenu robežām, kas attiecas uz izvēlēto iepirkuma procedūru un iepirkuma profilu.

No 01.01.2020 pasūtītājiem jāņem vērā, ka ir mainījušies ES līgumcenu sliekšņi (sk. publikāciju Iepirkumu uzraudzības biroja vietnē), tostarp:

1. sliekšņi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 105 (PIL procedūrām MK noteikumu 2.punktā noteiktajos gadījumos):

a) Piegādes vai pakalpojumi – 139 000 euro;

b) Būvdarbi – 5 350 000 euro;

2. sliekšņi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 105 (SPSIL procedūrām MK noteikumu 3.punktā noteiktajos gadījumos):

a) Piegādes vai pakalpojumi – 428 000 euro;

b) Būvdarbi – no 5 350 000 euro;

3. sliekšņi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 937 (ADJIL procedūrām MK noteikumu 2.punktā noteiktajos gadījumos):

a) Piegādes vai pakalpojumi – no 428 000 euro;

b) Būvdarbi – no 5 350 000 euro;

4. sliekšņi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 105 (PPPL procedūrām MK noteikumu 3.prim punktā noteiktajā gadījumā) no 5 350 000 euro.