logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Terminated
18.04.2018
FM2018/23 (TP IZV)
Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” vides monitoringa ziņojuma sagatavošana atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
Public Procurement Law
Open competition
PIL_10_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā”
Not
Finanšu ministrija, reģ. numurs: 90000014724
Aija Apšeniece, aija.apsniece@fm.gov.lv, tālrunis: 67083974
No
Service
11. Vadības konsultāciju pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi, izņemot šķīrējtiesu pakalpojumus un pakalpojumus, kas sniegti pušu samierināšanai
73210000-7 Pētniecības konsultāciju pakalpojumi
No
from 42000.00 till 143999.00 EUR
No
210 Days
No
No
Tender with lowest price
No
Latvian
 Closed
18.04.2018
14.05.2018 15:00 (scheduled)
14.05.2018 15:00 (scheduled)
14.05.2018 15:00