logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
17.05.2018
LV KĶI 2018/6-AK-ERAF
Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_12_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, koks@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
146539.00 EIRO
3 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
17.05.2018
26.06.2018 11:00
26.06.2018 11:00 (plānots)
26.06.2018 11:00