Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
04.06.2018
LNP2018/4/ELFLA
Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve.
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos
Nav
Lubānas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000054159
Egils Rēvelis, egils.revelis@lubana.lv, tālrunis: 64894941
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
no 170000.00 līdz 270000.00 EIRO
15 Mēneši
Lubānas novada pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma un tilta pār Liedi pārbūve
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
04.06.2018
25.06.2018 14:00
25.06.2018 14:00 (plānots)
25.06.2018 14:00