logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
06.11.2018
AND 2018/19 ERAF
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” (projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/083) -BŪVDARBI
Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros
Investīciju projektā ““Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Jurijs Ronimoiss, jurijs.ronimoiss@ape.lv, tālrunis: +37126521637
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
6 Mēneši
“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” -BŪVDARBIEiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros
Investīciju projektā ““Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei - Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” (ID: Apes ND 2018/19 ERAF) CPV-45260000-7
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
06.11.2018
29.11.2018 10:00
29.11.2018 10:00 (plānots)
29.11.2018 10:00