logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
12.07.2018
LM VDI 2018/13_ESF
Konsultācijas darba devējiem
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Eiropas sociālā fonda projekts „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)
Nav
Valsts darba inspekcija, reģ. numurs: 90000032077
Jolanta Nikanova, jolanta.nikanova@vdi.gov.lv
Pakalpojums
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79417000-0 Drošības konsultāciju pakalpojumi
2754000.00 EIRO
44 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, tikai vienā norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē) (turpmāk – uzņēmums ), kas ietver iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus un apakšuzdevumus, tai skaitā, darba vides riska novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi un uzņēmuma konsultēšanu, rekomendāciju izstrādi darba aizsardzības sistēmas izveidei vai pilnveidošanai (turpmāk – konsultatīvais atbalsts). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās (turpmāk – iepirkuma daļas):
- iepirkuma 1. daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5;
- iepirkuma 2. daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5.
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
12.07.2018
17.08.2018 11:00
17.08.2018 11:00 (plānots)
17.08.2018 11:00