Elektronisko iepirkumu sistēma
Bids opened
12.07.2018
LM VDI 2018/13_ESF
Konsultācijas darba devējiem
Public Procurement Law
Open competition
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Eiropas sociālā fonda projekts „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” (Nr. 7.3.1.0/16/I/001)
Not
Valsts darba inspekcija, reģ. numurs: 90000032077
Jolanta Nikanova, jolanta.nikanova@vdi.gov.lv
No
Service
27. Citi pakalpojumi, izņemot līgumus par programmas materiāla veidošanu, pilnveidošanu, inscenēšanu vai pārveidošanu, ja tas paredzēts apraidei, ko veiks raidorganizācija, un līgumus par raidlaiku
79417000-0 Drošības konsultāciju pakalpojumi
Yes
2754000.00 EUR
No
44 Months
No
Yes
Iepirkuma priekšmets ir konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, tikai vienā norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē) (turpmāk – uzņēmums ), kas ietver iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus un apakšuzdevumus, tai skaitā, darba vides riska novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi un uzņēmuma konsultēšanu, rekomendāciju izstrādi darba aizsardzības sistēmas izveidei vai pilnveidošanai (turpmāk – konsultatīvais atbalsts). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) iepirkuma daļās (turpmāk – iepirkuma daļas):
- iepirkuma 1. daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5;
- iepirkuma 2. daļa – konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5.
One or more lots
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Tenders/applications open
12.07.2018
17.08.2018 11:00
17.08.2018 11:00 (scheduled)
17.08.2018 11:00