logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
21.09.2018
RSU-2018/72/AFN-AK
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Public Procurement Law
Open competition
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Not
Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. numurs: 90000013771
Agnese Stūre, agnese.sture@rsu.lv, tālrunis: 67060862
Sandija Mazlazdiņa, sandija.mazlazdina@rsu.lv
No
Service
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90910000-9 Uzkopšanas pakalpojumi
No
2958000.00 EUR
No
48 Months
No
No
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējā sniegto Pakalpojumu summa sasniedz 2 958 000,00 EUR (divi miljoni deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN), atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Gadījumā, ja iepirkuma līguma summa 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nav apgūta, puses vienojoties var pagarināt iepirkuma līguma darbības laiku līdz līguma kopējās summas sasniegšanai, bet ne vairāk kā uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
One lot
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
21.09.2018
06.11.2018 11:00
06.11.2018 11:00 (scheduled)
06.11.2018 11:00