logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
21.09.2018
RSU-2018/72/AFN-AK
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Rīgas Stradiņa universitāte, reģ. numurs: 90000013771
Agnese Stūre, agnese.sture@rsu.lv, tālrunis: 67060862
Sandija Mazlazdiņa, sandija.mazlazdina@rsu.lv
Pakalpojums
16. Notekūdeņu un atkritumu izvešanas pakalpojumi; sanitārijas un līdzīgi pakalpojumi
90910000-9 Uzkopšanas pakalpojumi
2958000.00 EIRO
48 Mēneši
Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz kopējā sniegto Pakalpojumu summa sasniedz 2 958 000,00 EUR (divi miljoni deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk- PVN), atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Gadījumā, ja iepirkuma līguma summa 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā nav apgūta, puses vienojoties var pagarināt iepirkuma līguma darbības laiku līdz līguma kopējās summas sasniegšanai, bet ne vairāk kā uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
Tikai vienu daļu
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
21.09.2018
06.11.2018 11:00
06.11.2018 11:00 (plānots)
06.11.2018 11:00