logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
17.12.2018
LV KĶI 2018/14-AK-ERAF
Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (IV. kārta)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_03_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
157028.00 EIRO
3 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
17.12.2018
24.01.2019 11:00
24.01.2019 11:00 (plānots)
24.01.2019 11:00