logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
17.12.2018
ANP2018/54
Ēku pārbūves būvprojektēšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Projektu “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” paredzēts īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
no 42000.00 līdz 143999.99 EIRO
6 Mēneši
Iepirkuma priekšmets - būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ēkas pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju” un “Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
17.12.2018
07.01.2019 14:00
07.01.2019 14:00 (plānots)
07.01.2019 14:00