logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Contracted
17.12.2018
ANP2018/54
Ēku pārbūves būvprojektēšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai
Public Procurement Law
Open competition
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Projektu “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” paredzēts īstenot ar Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
No
Service
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
No
from 42000.00 till 143999.99 EUR
No
6 Months
No
Yes
Iepirkuma priekšmets - būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Ēkas pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju” un “Ēkas pārbūve sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”
One or more lots
Tender with lowest price
No
Latvian
 Valuation closed
17.12.2018
07.01.2019 14:00
07.01.2019 14:00 (scheduled)
07.01.2019 14:00