logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
23.01.2019
2019/1
Autoceļa Baltinava – Safronovka pārbūve (0-0,8 km)
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta „Pašvaldības autoceļu pārbūve Baltinavas novadā” ietvaros
Nav
Baltinavas novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009115590
Dace Ločmele, iepirkumi@baltinava.lv, tālrunis: 26304449
Jānis Bubnovs, izpildd@baltinava.lv, tālrunis: 28341228
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
6 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Pārtraukts
23.01.2019
08.02.2019 15:00 (plānots)
04.02.2019 15:00 (plānots)
08.02.2019 15:00 (plānots)