logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Pārtraukts
08.02.2019
BNA 2019/005/ERAF
Tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programma 2014-2020 projekts: Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā (ENGRAVE)
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
71410000-5 Pilsētplānošanas pakalpojumi
18000.00 EIRO
10 Mēneši
Iepirkuma priekšmets ir tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības (estētisko, ekoloģisko un funkcionālo aspektu) veicināšanai, dabas vērtību saglabāšanai un vides pieejamības nodrošinājumam (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu „Darba uzdevums”.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
08.02.2019
19.02.2019 14:00 (plānots)
19.02.2019 14:00 (plānots)