logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
15.02.2019
BNA 2019/006/ERAF
Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana Bauskas Valsts ģimnāzijai
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
ERAF darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējas izglītības iestāžu mācību vidi” projekta Nr.8.1.2.0/17/I/011 „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana”
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Piegāde
37400000-2 Sporta preces un inventārs
13000.00 EIRO
3 Mēneši
Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana Bauskas Valsts ģimnāzijai saskaņā ar iepirkuma nolikuma 4.pielikuma „Tehniskā specifikācija" noteiktajām prasībām.
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
15.02.2019
26.02.2019 14:00 (plānots)
26.02.2019 14:00 (plānots)