logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
26.02.2019
AND 2019/3/ELFLA/LAP
Aizputes novada grants seguma ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākums 7.2. "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Nav
Aizputes novada dome, reģ. numurs: 90000031743
Andris Jankovskis, andris.jankovskis@aizpute.lv
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
no 170000.00 līdz 1000000.00 EIRO
6 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
26.02.2019
21.03.2019 11:00
21.03.2019 11:00 (plānots)
21.03.2019 11:01