logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
07.03.2019
ZMNĪ 2019/34 ELFLA
Valsts nozīmes ūdensnotekas Dreimaņu strauts, ŪSIK kods 381642:01, pik. 00/00-90/00 atjaunošana Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_17_MI_būvdarbi_(no 20 000 līdz 169 999,99 EUR)
Nav
"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", VSIA, reģ. numurs: 40003338357
Vidmants Bielinis, vidmants.bielinis@zmni.lv
Būvdarbi
45112320-4 Zemes meliorācijas darbi
139000.00 EIRO
8 Mēneši
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
07.03.2019
19.03.2019 11:15
19.03.2019 11:15 (plānots)
19.03.2019 11:15