logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
29.03.2019
DND2019/2
Grants autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākumam "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
Nav
Durbes novada dome, reģ. numurs: 90000063895
Vilnis Kārkliņš, dome@durbe.lv, tālrunis: 63498097
Būvdarbi
45233000-9 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
465000.00 EIRO
19 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
29.03.2019
17.04.2019 10:00
12.04.2019 16:00 (plānots)
17.04.2019 10:01