logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
11.04.2019
RPD 2019/39 ERAF
Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Alla Gaigule, alla.gaigule@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Madara Jermacāne, madara.jermacane@rezekne.lv, tālrunis: 64607603
Būvdarbi
45230000-8 Cauruļvadu, komunikāciju un elektropadeves līniju, lielceļu, ceļu, lidlauku un dzelzceļa līniju būvdarbi; lēzenas konstrukcijas
4730491.03 EIRO
15 Mēneši
Līguma izpildes laiks: 15 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, Šajā termiņā nav iekļauts būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš un tehnoloģiskie pārtraukumi.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
11.04.2019
13.05.2019 14:00
13.05.2019 14:00 (plānots)
13.05.2019 14:00