logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
11.06.2019
VND 2019/10/ERAF AK
Ēkas vienkāršota atjaunošana Balvu ielā 10, Viļakā, ERAF projekta “Grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļakas novadā” realizācijas ietvaros
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
ERAF Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība"
Viļakas novada dome, reģ. numurs: 90009115618
Santa Komane - saistībā ar iepirkuma priekšmetu, santa.komane@vilaka.lv, tālrunis: 64507216
Dace Dzērve - saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu, noformēšanu, dacedzerve@tvnet.lv
Mārtiņš Rēdmanis - saistībā ar objekta apskati, martins.redmanis@vilaka.lv
Būvdarbi
45200000-9 Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi
no  16.03.2020 līdz  18.12.2020
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
11.06.2019
08.07.2019 13:00
08.07.2019 13:00 (plānots)
08.07.2019 13:00