logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
12.07.2019
BNA 2018/059
Ūdensvada posma atjaunošana Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_MI_bez_e-iesniegšanas
Nav
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Codes pagasta pārvalde", reģ. numurs: 90000055563
Būvdarbi
105 Dienas
Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada posma atjaunošana Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā.
Būvdarbu izpildes termiņš ir 15 (piecpadsmit) nedēļas no objekta būvdarbu zonas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, tajā skaitā pēdējās 3 nedēļas – objekta nodošana.
Būvdarbu izpildes vieta ir Codes ciems, Codes pag., Bauskas nov.
Būvdarbi jāveic saskaņā ar SIA „KPB PROJEKTĒTĀJS.LV” izstrādāto būvprojektu (apliecinājuma karti) „Ūdensvada posma atjaunošana Bauskas novada Codes pagasta Codes ciemā” (turpmāk – Būvprojekts).
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
12.07.2019