logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Attention! The Proposal/Offer has been intended to be submitted outside the EPS for this procurement!. For more information, please see the procurement documentation or contact the procurement comission!
Closed
12.07.2019
BNA 2017/036
Bauskas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana
Public Procurement Law
Open competition
PIL_AK_bez_e-iesniegšanas
Not
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
No
Service
45233141-9 Ceļu uzturēšanas darbi
No
No
36 Months
No
Iepirkuma priekšmets ir Bauskas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana. Ielu un ceļu uzturēšana jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (7.pielikums), VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātajām „Ceļu specifikācijām 2017” (ietverot Autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas) un 2010.gada 9.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
Galvenais iepirkuma priekšmeta CPV kods 45233141-9 Ceļu uzturēšanas darbi.
Līguma izpildes vieta ir Bauskas novada teritorija.
Darbi tiek veikti 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas.
Nolikumā noteiktā kārtībā pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
No
Latvian
12.07.2019