logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Lēmums pieņemts
04.09.2019
Apes ND 2019/17
Projekta administratīvie vadības un finanšu pārvaldības pakalpojumi
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
ERAF-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts,Nr. LV-RU-019 “Dabas objektu kā enerģijas un iedvesmas avotu veicināšana ar vietējās vēstures palīdzību un jauniem risinājumiem” (Dabas gars) /Promotion of natural objects as sources of energy and inspiration via history and new solutions” (“Spirit of nature”)
Nav
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Inese Muceniece, inese.muceniece@ape.lv
Pakalpojums
79421000-1 Projektu vadības pakalpojumi, izņemot būvdarbu vadību
no  01.10.2019 līdz  31.08.2021
Projekta administratīvie vadības un finanšu pārvaldības pakalpojumi Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros. Administrējamajā projektā paredzēti būvniecības darbi, kas saistīti ar vides sakārtošanu; Mārketinga pasākumi saistībā ar labiekārtotās teritorija attīstību, tūrisma pakalpojuma veicināšanu un, nodrošināšinot dabas objektu ilgspējīgu izmantošanu, īstenojot kopīgas darbības vides pārvaldībā. Citi uzdevumi definēti iepirkuma dokumentācijā.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana
04.09.2019
23.09.2019 10:00
23.09.2019 10:00 (plānots)
23.09.2019 10:00