Elektronisko iepirkumu sistēma
Piedāvājumi atvērti
06.10.2017
ZM/2017/20_ELFLA
Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_13_2.pielikums_pakalpojumi (no 42 000 līdz 1 000 000 EUR)
ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)
Nav
Zemkopības ministrija, reģ. numurs: 90000064161
Anna Grīnvalde, iepirkumi@zm.gov.lv, tālrunis: 67027106, fakss: 67027512
Lauku atbalsta dienests, reģ. numurs: 90000794228
Pakalpojums
24. Izglītības un profesionālās apmācības pakalpojumi
80400000-8 Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi
230000.00 EIRO
24 Mēneši
1.6. Iepirkuma mērķis ir nodrošināt profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumus, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības vai pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas, konkurētspējas uzlabošanas, kā arī zemes un meža apsaimniekošanas, vides un klimata, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu veicinošu metožu izmantošanas, atjaunojamo energoresursu, zinātnes atziņu un jaunas prakses pielietojamības un citiem jautājumiem.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
06.10.2017
31.10.2017 11:00
31.10.2017 11:00 (plānots)
31.10.2017 13:45