ESPD izslēgšanas un atlases prasību manuāla ievade

Lai skatītu vai manuāli ievadītu sistēmā ESPD izslēgšanas nosacījumu un atlases prasības:

1.   Norāda pretendentu laukā Pretendents vai atzīmē iespēju ‘Visi’, lai skatītu informāciju par visiem piedāvājuma dalībniekiem.

Piezīme! Lauks pieejams atbilstoši lietotāja pārstāvētās juridiskās vai fiziskās personas lomai piedāvājumā. Piedāvājuma sagatavotājs / iesniedzējs vai Personu grupas dalībnieks var skatīt arī citu piedāvājuma dalībnieku ievadīto prasību informāciju. Pārējiem šis lauks nav pieejams.

Attēls 166. ESPD izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības piedāvājuma daļā

2.   Izvērš nepieciešamo Izslēgšanas nosacījumu un atlases prasību sadaļu.

3.   Uzklikšķina ikonai , lai atvērtu prasību labošanas režīmā un ievada informāciju.

4.   Saglabā kā melnrakstu vai atzīmē prasību kā pabeigtu – analoģiski kā ievadot citas prasības.

5.   Ja kāda no izslēgšanas un atlases prasībām paredz ziņu iegūšanu no valsts reģistriem, atbilstošo informāciju var iegūt no valsts reģistriem (sk. 15.6.7 Ziņu no reģistriem ielasīšana).

Ikonas  un  vizuāli attēlo prasību aizpildes veidu – ievadīts manuāli vai iegūstot ziņas no reģistriem.

Aizpildītās ESPD Izslēgšanas nosacījumu un atlases prasības pretendents var saglabāt atkārtotai izmantošanai citos iepirkumos, uzklikšķinot pogai ESPD atbildes datnes lejupielāde (sk. 15.6.8 ESPD .xml datņu ģenerēšana un lejupielādēšana).