logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
16.05.2018
RBR 2018/12
Design and design supervision services for the construction
of the new line on the section Vangaži – Salaspils - Misa/ Būvprojektēšanas darbi un autoruzraudzība jaunam sliežu ceļam Vangaži – Salaspils – Misa posmā
Nav
Publisko iepirkumu likums
Slēgts konkurss
PIL_23_SK_pakalpojumi_ ES_sliekšņi ( no 1 000 000,01 EUR)
Nav
"RB Rail" AS, reģ. numurs: 40103845025
Jānis Lukševics, janis.luksevics@railbaltica.org, tālrunis: +371 29188156
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
no 0.01 līdz 10000000.00 EIRO
24 Mēneši
The period for design services is 24 or 36 months what depends on the technical solution chosen by the Contracting authority. Candidates who will be invited to submit proposal in the second stage of this Competition will l be informed for exact deadline for completion of design services according to technical solution chosen by Contracting authority. design supervision service period lasts until the full acceptance of construction works/ līguma darbības termiņš ir 24 vai 36 mēneši (līguma izpildes termiņš būs atkarīgs no pasūtītāja izvēlētā tehniskā risinājuma, par ko tiks informēti kandidāti, kas tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus) no līguma noslēgšanas dienas būvprojektēšanas darbiem, savukārt kopējais līguma darbības termiņš (t.i. iekļaujot arī autoruzraudzības darbus) konkrētajā brīdī nav nosakāms, jo ir atkarīgs no būvdarbu veikšanas laika
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
ANGĻU
 Vērtēšana pabeigta
16.05.2018
18.06.2018 15:00
18.06.2018 15:00 (plānots)
18.06.2018 15:00