logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
11.06.2018
LRLM2018/28-3-03/14ESF
Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām personām
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr. 9.2.1.1./15/I/001 ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''
Nav
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv , tālrunis: 67021517
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73220000-0 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
1.00 EIRO
20 Mēneši
Metodikas izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām pilngadīgām personām un bērniem, un sociālo darbinieku apmācību veikšana, t.sk., īstenojot pilotprojektus, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1. pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' prasībām.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Noslēgts
11.06.2018
30.07.2018 16:00
30.07.2018 16:00 (plānots)
30.07.2018 16:07