Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
11.06.2018
LRLM2018/28-3-03/14ESF
Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām personām
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr. 9.2.1.1./15/I/001 ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās''
Not
Labklājības ministrija, reģ. numurs: 90000022064
Liene Zaķe, liene.zake@lm.gov.lv , tālrunis: 67021517
No
Service
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73220000-0 Izstrādes konsultāciju pakalpojumi
No
1.00 EUR
No
20 Months
No
No
Metodikas izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām pilngadīgām personām un bērniem, un sociālo darbinieku apmācību veikšana, t.sk., īstenojot pilotprojektus, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1. pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' prasībām.
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
11.06.2018
30.07.2018 16:00
30.07.2018 16:00 (scheduled)
30.07.2018 16:07