logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Discontinued
30.08.2018
LV KĶI 2018/10-AK-ERAF
Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
No
Not
Public Procurement Law
Open competition
PIL_12_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
No
Delivery
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
No
200000.00 EUR
No
from  01.12.2018 till  30.06.2020
No
No
01.12.2018 ir plānotais līguma slēgšanas termiņš
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Suspend
30.08.2018
09.10.2018 11:00
09.10.2018 11:00 (scheduled)
09.10.2018 11:01