logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pārtraukts
30.08.2018
LV KĶI 2018/10-AK-ERAF
Ekstrakcijas iecirkņa iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_12_AK_jauktie_dalītie_(pieg_un_pak)_līgumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
200000.00 EIRO
no  01.12.2018 līdz  30.06.2020
01.12.2018 ir plānotais līguma slēgšanas termiņš
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Pārtraukts
30.08.2018
09.10.2018 11:00
09.10.2018 11:00 (plānots)
09.10.2018 11:01