Elektronisko iepirkumu sistēma
Piedāvājumi atvērti
04.10.2018
VNĪ/2018/7/2/AK-51
Vispārīgā vienošanās par tehniskās apsekošanas, būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzes un būves ekspertīzes veikšanu
Nav
Nav
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_06_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Nav
Valsts nekustamie īpašumi, reģ. numurs: 40003294758
Ģirts Norlinds, girts.norlinds@vni.lv, tālrunis: 67024988
Pakalpojums
12. Arhitektūras pakalpojumi; inženiertehniskie pakalpojumi un integrētie inženiertehniskie pakalpojumi; pilsētplānošanas un vides plānošanas pakalpojumi; saistītie zinātniskie un konsultatīvie pakalpojumi; tehnisko izmēģinājumu un analīzes pakalpojumi
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.
1.00 EIRO
48 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
04.10.2018
09.11.2018 11:00
09.11.2018 11:00 (plānots)
09.11.2018 11:00