logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
12.10.2018
ANP2018/45
Mobilās, tīmekļa (web) aplikācijas izstrāde un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšana pašapkalpošanās informācijas punktos aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_01_AK_piegādes_LV_sliekšņi (no 42 000 līdz 143 999,99 EUR)
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošanas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” (projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/022) ietvaros.
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Ilona Kalniņa, ilona.kalnina@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Artūrs Aire, arturs.aire@aluksne.lv, tālrunis: 64381495, fakss: 64381150
Alūksnes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000018622
Apes novada dome, reģ. numurs: 90000035872
Piegāde
32300000-6 Televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra
no 42000.00 līdz 143999.99 EIRO
1 Mēneši
Mobilās, WEB aplikācijas izstrāde un uzturēšana Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijai plašākai informācijas iegūšanai par dabas un kultūrvēstures objektiem, naktsmītnēm, tūrisma maršrutiem, plānotajiem pasākumiem un mājražotāju piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošinājums pašapkalpošanās informācijas punktos Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” un uzturēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
12.10.2018
29.10.2018 14:00
29.10.2018 14:00 (plānots)
29.10.2018 14:00