logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Noslēgts
29.10.2018
LV KĶI 2018/12-AK-ERAF
Laboratorijas iekārtu iegāde ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros (III. kārta)
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_03_AK_piegādes_ES_sliekšņi (no 1 000 000,01 EUR)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013
"Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" Atvasināta publiska persona, reģ. numurs: 90002128378
Iveta Ušacka, ivetau@edi.lv
Piegāde
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).
228889.00 EIRO
5 Mēneši
Līguma izpildes termiņš daļās Nr. 2-6 ir 3 (trīs) mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Noslēgts
29.10.2018
04.12.2018 11:00
04.12.2018 11:00 (plānots)
04.12.2018 11:00