logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
21.12.2018
TND-2018/66/ELFLA
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansētā projekta “Pašvaldības autoceļu pārbūve Tukuma novadā” ietvaros.
Tukuma novada dome, reģ. numurs: 90000050975
Ieva Ručevska, ieva.rucevska@tukums.lv, tālrunis: 63107325
Būvdarbi
45233000-9 Automaģistrāļu un ceļu būves, pamatu ielikšanas un virsmas noklāšanas darbi
12 Mēneši
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
21.12.2018
24.01.2019 11:00
24.01.2019 11:00 (plānots)
24.01.2019 11:04