logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzmanību, piedāvājumu/pieteikumu iesniegšana šim iepirkumam paredzēta ārpus EIS. Papildu informācijas saņemšanai lūdzu iepazīstieties ar iepirkuma dokumentāciju vai sazinieties ar pasūtītāju!
Līgums noslēgts
09.01.2019
2019/001/ESF
Obligātās veselības pārbaudes veikšana
Publisko iepirkumu likums
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
PIL_2PP_bez_e-iesniegšanas
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
Pakalpojums
85100000-0 Veselības pakalpojumi
2 Gadi
Iepirkums ir obligātās veselības pārbaudes veikšana, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 10.panta otrās daļas nosacījumiem, jo Iepirkuma priekšmets ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” darbinieku, Bauskas novada pašvaldības citu iestāžu vadītāju un ESF projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros iesaistīto bezdarbnieku obligātās veselības pārbaudes un, kas atbilst PIL 2.pielikuma „Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” sadaļā „Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi” minētajam CPV kodam. Piemērojot PIL 10.panta otrās daļas nosacījumu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot PIL 8.panta noteikumus.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
09.01.2019
15.01.2019 14:00 (plānots)