logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
11.02.2019
VBTAI 2019/5.8-7/1/ESF
„Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā”
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības fonda (ESF) projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, reģ. numurs: 90002056949
Jānis Ukše, pasts@bti.gov.lv, tālrunis: 67359128, fakss: 67359159
Pakalpojums
79951000-5 Semināru organizēšanas pakalpojumi
270224.00 EIRO
20 Mēneši
1. Iepirkuma procedūras pirmajā daļā tiks slēgts līgums par 2790 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit) speciālistu apmācību, no tiem:
1.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti;
1.2. 24 (divdesmit četru)akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti;
2. Iepirkuma procedūras otrajā daļā tiks slēgts līgums par 835 (astoņi simti trīsdesmit pieci) speciālistu apmācību, no tiem:
2.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 460 (četri simti sešdesmit) speciālisti;
2.2. 24 (divdesmit četru)akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 375 (trīs simti septiņdesmit pieci) speciālisti
Vienu vai vairākām daļām
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
11.02.2019
25.03.2019 10:00
25.03.2019 10:00 (plānots)
25.03.2019 10:01