logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Closed
18.04.2019
BNA 2019/016
Bauskas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana
Public Procurement Law
Open competition
PIL_05_AK_pakalpojumi_ES_sliekšņi (no 144 000 līdz 1 000 000 EUR)
2019/S 077-183602
Not
Bauskas novada administrācija, reģ. numurs: 90009116223
Andris Rācenis, andris.racenis@bauska.lv, tālrunis: +371 63963971
No
Service
6. Finanšu pakalpojumi: apdrošināšanas pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi, izņemot (...)
66512200-4 Veselības apdrošināšanas pakalpojumi
No
24 Months
No
No
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets ir Bauskas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 4.pielikums).
Pamatprogrammas iegāde tiks finansēta no pasūtītāja iestāžu budžeta līdzekļiem, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Pasūtītājs darbinieku veselības apdrošināšanas apmaksu par pamatprogrammu veic 2 (divos) maksājumos katra gada apdrošināšanas periodā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no apdrošinātāja. Par papildprogrammu iegādi pasūtītāja darbinieki lems individuāli un finansēs to no personīgajiem līdzekļiem.
Kopējais veselības apdrošināšanas pakalpojuma periods ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Līguma kopējais izpildes laiks ir no tā parakstīšanas brīža līdz pilnīgai veselības apdrošināšanas līguma saistību izpildei.
Economically advantageous tender
No
Latvian
 Concluded
18.04.2019
23.05.2019 14:00
23.05.2019 14:00 (scheduled)
23.05.2019 14:00