logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
18.04.2019
SIF 2019/5
Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām
Publisko iepirkumu likums
Mazie iepirkumi
PIL_16_MI_pakalpojumi_(no 10 000 līdz 41 999,99 EUR)
Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū " 9.1.4.4. pasākuma “Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana) projekta “Dažādības veicināšana” (projekta identifikācijas Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros
Sabiedrības integrācijas fonds, reģ. numurs: 90001237779
Oskars Podnieks, oskars.podnieks@sif.gov.lv
Aija Rūse, aija.ruse@sif.gov.lv
Pakalpojums
8. Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un ar tiem saistītie pakalpojumi: tikai tie pētniecības un izstrādes pakalpojumi, par kuriem pilnībā maksā un kurus paša vajadzībām izmanto vienīgi pasūtītājs
73110000-6 Pētniecības pakalpojumi
30000.00 EIRO
9 Mēneši
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
18.04.2019
07.05.2019 12:30 (plānots)
07.05.2019 12:30 (plānots)
07.05.2019 12:30