logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Līgums noslēgts
30.04.2019
RPD 2019/46
Krasta ielas, Rēzeknē pārbūves būvuzraudzība
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_04_AK_pakalpojumi_LV_sliekšņi (no 42 000,00 līdz 143 999,99 EUR)
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta projekta Nr. LV-RU-017 ''Sticky urban areas'' ietvaros
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Alla Gaigule, alla.gaigule@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Natālija Aleksejeva, natalija.aleksejeva@rezekne.lv , tālrunis: 64607679
Pakalpojums
71520000-9 Celtniecības uzraudzības pakalpojumi
25000.00 EIRO
18 Mēneši
Līguma izpildes laiks: 18 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, neieskaitot būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņu un tehnoloģiskos pārtraukumus.
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
30.04.2019
21.05.2019 11:00
21.05.2019 11:00 (plānots)
21.05.2019 11:00