logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Uzsākta līguma slēgšana
28.06.2019
BNP 2019/10ELFLA
Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Labrenči - Taube” pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_08_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 1 000 000,01 līdz 5 547 999,99 EUR)
Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Nav
Burtnieku novada pašvaldība, reģ. numurs: 90009114148
Elīna Rulle, elina.rulle@burtniekunovads.lv, tālrunis: 22033707
Iepirkumu komisijas loceklis, peteris.rava@burtniekunovads.lv, tālrunis: 29388422
Būvdarbi
45233100-0 Automaģistrāļu un ceļu būvdarbi
no 1000001.00 līdz 1300000.00 EIRO
no  02.05.2020 līdz  31.10.2020
Vienu vai vairākām daļām
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Vērtēšana pabeigta
28.06.2019
01.08.2019 09:54
01.08.2019 10:00 (plānots)
01.08.2019 10:00