logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Izsludināts
24.07.2019
RPD 2019/80 ERAF
Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_09_AK_būvdarbi_ES_sliekšņi (no 5 548 000 EUR)
ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskais atbalsta mērķis
Nav
Rēzeknes pilsētas dome, reģ. numurs: 90000025465
Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i. Alla Gaigule, , alla.gaigule@rezekne.lv, tālrunis: 64607669
Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Madara Jermacāne, madara.jermacane@rezekne.lv, tālrunis: 64607603
Būvdarbi
45000000-7 Celtniecības darbi.
4837119.38 EIRO
15 Mēneši
Līguma izpildes laiks: 15 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, Šajā termiņā nav iekļauts būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš un tehnoloģiskie pārtraukumi.
Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana (cenas vai izmaksu efektivitāte un kvalitātes kritēriji)
LATVIEŠU
 Publicēts
24.07.2019
03.09.2019 10:30 (plānots)
03.09.2019 10:30 (plānots)
03.09.2019 10:30 (plānots)