Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Vai man ir tiesības pieņemt preci, ja pasūtījums vēl nav nonācis statusā apstiprināts pasūtījums?

14.02.2012Saskaņā ar vispārīgās vienošanās 2.pielikuma „PREČU PIEGĀDES DARĪJUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI” 7.sadaļas, kas paredz darījuma spēkā stāšanās un spēkā esamības noteikumus 7.1.punktu darījums par preču piegādi stājas spēkā no brīža, kad pircējs ir atzinis (apstiprinājis) piegādātāja piedāvājumu (oferti) un tas fiksēts ar saistošu ierakstu datu bāzē, un ir spēkā līdz no darījuma izrietošo saistību pilnīgai izpildei.
Pirms Elektronisko iepirkumu sistēmā ir veiktas visas 7.1.punktā minētās darbības, piegādātājs nav tiesīgs piegādāt preces (izpildīt pakalpojumu) pasūtītājam un pasūtītājs nav tiesīgs šādas preces (pakalpojumu) pieņemt.
Ja piegādātājs un pasūtītājs, jebkādā veidā neizpildot 7.1.punkta prasības, veic faktisko preču piegādi (pakalpojuma sniegšanu) un samaksu, šāds darījums nav uzskatāms par notikušu Elektronisko iepirkumu sistēmā (pasūtītājs nav iegādājies preces (pakalpojumu) ar centralizētās iepirkumu institūcijas starpniecību) un preču vai pakalpojuma iegāde šādā gadījumā ir vērtējama kā pasūtītāja individuāli veikts iepirkums, uz kuru ir attiecināms katram konkrētajam gadījumam atbilstošs publisko iepirkumu procedūru regulējums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai citu likumu, kas attiecas uz konkrēto pasūtītāju.


Publikācijas datnes: