Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Par e-pasūtījumu sistēmu

26.10.2015 Vispārīga informācija par E-pasūtījumu apakšsistēmu
    
       
 

Kas ir E-pasūtījumu  apakšsistēma

Tā ir sistēma, kas darbojas kā interneta veikals publiskā sektora pasūtītājiem ar kuras palīdzību iegādāties standarta preces un pakalpojumus, kurus piedāvā piegādātāji ar kuriem noslēgtas vispārīgās vienošanās Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotu atklātu konkursu rezultātā.
Aģentūra nodrošina e-pasūtījumu izveidošanu un uzturēšanu.
                   
 

Reģistrācijas atvieglojumi

Līdz ar Elektronisko iepirkumu sistēmas pilnveidotās versijas ieviešanu, valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām vairs nav atsevišķi jāpievienojas katrai jaunai vispārīgajai vienošanai atsevišķi - reģistrācija sobrīd ir vienreizēja un to reglamentē Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” Nr.108
                   
 

Tiesības piegādāt preces

Tiesības piedāvāt preces un pakalpojumus attiecīgā katalogā var iegūt tikai tie piegādātāji, kas ir piedalījušies un pasludināti par uzvarētājiem attiecīgajās Aģentūras rīkotajās iepirkuma procedūrās.
Lai piedalītos iepirkuma procedūrās, piegādātājiem ir jāseko līdzi aģentūras izsludinātajiem centralizētajiem iepirkumiem.
                   
 

E-pasūtījumu tiesiskais pamats

Lai nodrošinātu Elektronisko iepirkumu sistēmas E-pasūtījumu apakšsistēmas darbību, Valsts reģionālās attīstības aģentūra periodiski slēdz vispārīgās vienošanās par katra elektroniskā kataloga darbību ar attiecīgo  iepirkumu procedūru uzvarētājiem.
                   
 

Vispārīgās vienošanās

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.pantam vispārīgā vienošanās ir tāda vienošanās starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem un vienu vai vairākiem piegādātājiem, kuras mērķis ir noteikt un raksturot attiecīgā laikposmā slēdzamos līgumus un paredzēt noteikumus, saskaņā ar kuriem tie tiks slēgti (īpaši attiecībā uz cenām un, ja nepieciešams, paredzēto daudzumu).
   
  
       
 

Tiesiskums

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu rīkotas iepirkuma procedūras. Iepirkumu un pasūtījumu procesa caurskatāmība sistēmā. Atklātība un informācijas pieejamība - visa informācija par iepirkumiem ir publiski pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā.
                   
 

Darījumu ātrums

Ievērojami paātrināts preču un pakapojumu iegādes process salīdzinājumā ar klasiskām iepirkuma prcedūrām, jo nepiciešams tikai apzināt vajadzības un veikt pasūtījumu attiecīgajā preču vai pakalpojumu katalogā.
                   
 

Maz jāiegulda darba

Pasūtītāji tiek atslogoti no savu atsevišķu iepirkuma procedūru organizēšanas, jo darījumi tiek veikti centralizēti, nodrošinot preču un pakalpojumu pasūtīšanu ar E-pasūtījumu apakšsistēmas starpniecību.
                   
 

Finansiālā ekonomija

Tiek ietaupīti pasūtītāja (valsts un pašvaldību) budžeta līdzekļi, jo, centralizētajos iepirkumos apvienojot vairākus pasūtījumus, arī maza apjoma iepirkumiem, tiek iegūtas izdevīgākas cenas.
                   
 

ES pieredze

E-pasūtījumu apakšsistēmā tiek īstenots Eiropas Komisijas direktīvās paredzētais e-iepirkums un ir izmantota citu Eiropas Savienības dalībvalstu pozitīvā pieredze.
   
 
       

Dalībnieku apmācības

Pirms darba uzsākšanas ar EIS e-pasūtījumu apakšsitēmu, jaunu dalībnieku lietotājiem, neatkarīgi no to lomas e-pasūtījumu apakšsistēmā, ir jāapmeklē e-pasūtījumu apakšsitēmas bezmaksas lietotāju apmācības, kas parasti notiek iepriekš saskaņotā laikā VRAA telpās.
             
 
                                                                           
                                                                                                     
 
 
 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšistēmas darbības statistikas rādītāji grafikos
   

 Publikācijas datnes: