logo
Elektronisko iepirkumu sistēma
Pieteikumi/piedāvājumi atvērti
30.01.2019
2019/01
Pašvaldības autoceļa C-13, Annas-Vīkuļi posma Babītes pagastā, Babītes novadā pārbūve
Publisko iepirkumu likums
Atklāts konkurss
PIL_07_AK_būvdarbi_LV_sliekšņi (no 170 000 līdz 1 000 000 EUR)
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"
Babītes novada pašvaldība, reģ. numurs: 90000028870
Linda Klāva, linda.klava@babite.lv, tālrunis: 67914916
Būvdarbi
45233120-6 Ceļu būvdarbi
no  01.07.2019 līdz  03.11.2019
Tikai zemākās cenas vai tikai izmaksu vērtēšana
LATVIEŠU
 Piedāvājumi/pieteikumi atvērti
30.01.2019
20.02.2019 10:00
20.02.2019 10:00 (plānots)
20.02.2019 10:00