Elektronisko Iepirkumu Sistēma
Kategorija
VV pozīcija

Jauni nosacījumi atlikto grozu izveidei!!!

14.07.2020  1. gada 4.jūlijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi” (turpmāk - Noteikumi)
    - https://likumi.lv/ta/id/289087.

44. Ja nepieciešams nodrošināt iepērkamo preču vai pakalpojumu savstarpējo saderību, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, pamatojot nepieciešamību, konkrētajam pasūtījumam e-pasūtījumu apakšsistēmā var izvēlēties nosacījumu, ka darījums piegādātājam piešķirams nedalītā pasūtījuma apjomā vai noteikta pasūtījuma daļa darījumā vienam piegādātājam piešķirama nedalītā apjomā, ja šāda iespēja attiecīgajai preču vai pakalpojumu grupai paredzēta centralizēto iepirkumu institūcijas rīkotās centralizētās iepirkuma procedūras dokumentācijā.

 44.1 Veidojot šo noteikumu 39. punktā minēto pasūtījumu, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumam pievieno detalizētu informāciju par darījuma izpildi (darba uzdevumu, izpildes aprakstu un citu darījuma izpildei būtisku informāciju).
 (MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

44.2 Veidojot šo noteikumu 44. punktā minēto pasūtījumu vai tādu pasūtījumu, kurā iekļauto preci vai pakalpojumu attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas ietvaros piedāvā tikai viens piegādātājs vai kura tehniskā specifikācija ir saistīta ar konkrētu ražotāju vai tirdzniecības marku, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumam pievieno esošās situācijas aprakstu, paskaidro, kāpēc nav iespējami alternatīvi risinājumi, un pamato šādas preces vai pakalpojuma iegādes nepieciešamību vai iepērkamo preču vai pakalpojumu savstarpējās saderības nepieciešamību, jo īpaši saistībā ar esošā risinājuma aizstāšanas iespējamajām izmaksām un to samērīgumu un iegūstamā risinājuma uzturēšanu un ekspluatāciju. Šajā punktā minētā informācija e-iepirkumu sistēmā ir pieejama visiem aktīvajiem attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas piegādātājiem ne mazāk kā trīs darbdienas pēc e-pasūtījumu apakšsistēmas nosūtītā paziņojuma par pasūtījumu.
 (MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

44.3 Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pakalpojuma iegādei ir tiesīgs izveidot šo noteikumu 39.44. vai 44.2 punktā minēto pasūtījumu, ja darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz 1 000 000 euro.
 (MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

 

Paskaidrojuma forma ir lejupielādējama šeit.

Paskaidrojums jānosūta uz e-pasta adresi ag.pamatojums@vraa.gov.lv. Gadījumā, ja tas nebūs savlaicīgi iesniegts, Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāji pārtrauks atlikto grozu saskaņā ar Noteikumu 44.4 punktu.Publikācijas datnes: