Elektronisko Iepirkumu Sistēma

Reģistrācijas informācija

23.05.2013 Reģistrācijas informācija
 
       
 
Reģistrācijas nepieciešamība pasūtītājiem
  • lai iegādātos preces un pakalpojumus e-pasūtījumu apakšsistēmā;
  • lai pieprasītu e-izziņas pretendentu/kandidātu pārbaudes vajadzībām;
  • lai e-konkursu apakšsistēmā rīkotu iepirkuma procedūras ar piedāvājumu elektronisku iesniegšanu.
             
 
   
 
Reģistrācijas iespējas piegādātājiem
  • lai piedalītos iepirkuma procedūrās preču piegādei/ pakalpojumu sniegšanai e-pasūtījumu apakšsistēmā;
  • lai piedalītos e-konkursu apakšistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās;
  • lai e-izziņu apakšistēmā par sevi pārbudītu izslēgšanas iemeslu esamību.
                   
 
Reģistrācijas dokumenti, kas jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
  • dalībnieka reģistrācijas pieteikums;
  • dalībnieka administratora pilnvarojums  (paraksta gan dalībnieku pārstāvēt tiesīgā persona, gan arī atbildīgais administrators).
                   
 
Reģistrācijas veidlapas
 
Veidlapas atbilstoši MK 28.02.2017 noteikumu Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" 2. un 3.pielikumu aktuālajai redakcijai.
 
Reģistrācijas dokumentus var iesniegt gan papīra formā, gan elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv 
                   

 Uzmanību!

Ja reģistrācijas veidlapas aizpildītas bez kļūdām, dalībnieks tiek reģistrēts trīs darbdienu laikā.
 
   
                                                                                                     
  


Publikācijas datnes: